Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz

Ošetřovatel

Kvalifikační kurz OŠETŘOVATEL

Kurz akreditovaný MZ ČR, Č.j.: 14339/2014-4/ONP  

Termín kurzu:  Od podzimu 2017

Rozsah kurzu:  400 hodin teoretického + 300 hodin praktického vyučování

Cena kurzu: 13 800 Kč 

Výuková pracoviště: 
SZŠ Karviná (teoretické vyučování), NsP Havířov (praktické vyučování) 

Způsob zakončení:
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z teoretické a praktické části (ustanovení §52 zákona c. 96/2004 Sb., ustanovení §13 vyhlášky č. 189/2009 Sb.) a vydáním osvědčení, které osvědčuje způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru Ošetřovatel (ustanovení § 52 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.).

Charakteristika:

Účastník kurzu získá odborné vědomosti nezbytné k vytvoření požadovaných ošetřovatelských dovedností a po jeho absolvování je připraven poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Kurz zahrnuje teoretickou výuku, praktickou výuku a nácvik v odborných učebnách a odbornou praxi ve zdravotnických a dalších zařízeních poskytujících zdravotnickou péči.

Cíle kurzu:

Účastník kurzu bude mít osvojeny vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta, jedná se především o činnosti zaměřené na uspokojování biologických, psychických i sociálních potřeb u pacientů/klientů změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu, zejména:

-          provádění úpravy lůžka

-          provádění hygienické péče pacientům

-          provádění základní prevence proleženin

-          pomoc při podávání stravy pacientům, podávání stravy imobilním, nesoběstačným pacientům

-          péči o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu,

-          měření tělesné teploty, výšky a hmotnosti

-          doprovod pacienta na odborné vyšetření a ošetření

-          péči o úpravu prostředí pacientů,

-          podílení se na zajištění herních aktivit dětí

-          provedení úpravy těla zemřelého

-          poskytování zdravotní péče v souladu s platnými právními předpisy a standardy v rámci zdravotnického týmu

-          předávání informací v rámci zdravotnického týmu a zejména práci se zdravotnickou dokumentací a informačním systémem zdravotnického zařízení

-          podílí se na přejímání, kontrolu, manipulaci a uložení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (nástrojů, přístrojů, zdravotnického materiálu, pomůcek) a prádla, dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků

Účastník (absolvent) kurzu bude vzdělán tak, aby si osvojil odborné vědomosti, dovednosti a postupy nezbytné pro asistenci při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta zejména při:

-          převazech akutních, chronických i operačních ran

-          podávání léčivých přípravků

-          odběru biologického materiálu,

-          zavádění močového katétru a výplachu močového měchýře

-          sondování a péči o katétry

Účastník (absolvent) kurzu bude vzdělán tak, aby:

-          v odborné komunikaci se vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii v rozsahu jeho činností

-          měl přehled o základních principech organizace a řízení zdravotnictví, nových trendech v péči o zdraví obyvatelstva

-          dodržoval požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu při práci ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních

-          se spolupodílel na pomoci pacientům překonávat problémy spojené s hospitalizací a vést je k dodržování léčebného režimu

-          vhodným způsobem komunikoval s pacienty s ohledem na jejich věk a dodržoval pravidla společenského chování

-          při ošetřování pacientů jednal taktně, ohleduplně a s empatií, dodržoval práva pacientů

-          při poskytování ošetřovatelské péče pacientům z odlišného sociokulturního prostředí jednal s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností

-          dodržoval etické zásady ošetřovatelské péče a požadavky na ochranu informací

-          pracoval svědomitě a dbal na kvalitu své práce, choval se hospodárně a ekologicky

-          dodržoval pracovně právní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností ošetřovatele,sledoval odborné informace v oblasti činností, které je způsobilý vykonávat a uměl s nimi efektivně pracovat

Uplatnění absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se uplatní v různých typech zdravotnických a sociálních zařízení poskytujících zdravotnickou péči (např. v nemocnicích, v agenturách domácí péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, hospicích, rehabilitačních ústavech nebo lázeňských zařízeních aj.), kde pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.

Vstupní předpoklady:

-          dovršení věku 18 let

-          trestní bezúhonnost

-          úspěšné dokončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělání

-          zdravotní způsobilost (posouzení zdravotního stavu uchazeče - lékařskou prohlídku a posudek provádí v souladu s ust. § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 8 vyhl. č. 79/2013 Sb., smluvní lékař daného zařízení před zahájením kvalifikačního kurzu na žádost SZŠ Karviná, p.o.)

-          zdravotní požadavky - uchazeči netrpí zejména:

-          prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu,

-          prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkci končetin,

-          prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek včetně onemocnění alergických,

-          prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž,

-          prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity,

-          prognosticky závažnými a dekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy,

-          prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny,

-          prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu,

-          závažnými duševními nemocemi a poruchami chování

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.