Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Modernizace učeben

Modernizace učeben

  

MODERNIZACE A VYBAVENÍ UČEBEN PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

NA SZŠ KARVINÁ 

Operační program  06 - Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy  003/06_16_066/ITI_15_01_001
Název výzvy  4. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Střední školy
Registrační číslo projektu CZ. 06.02.67/0.0/0.0/16-066/0006526

 

Anotace projektu

Předmětem projektu je modernizace 4 učeben praktického vyučování na Střední zdravotnické škole, Karviná, příspěvková organizace (dále také jen SZŠ Karviná) vč. drobných stavebních úprav nezbytných pro zajištění kvalitní výuky a zajištění bezbariérového přístupu na škole. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, které mimo jiné povedou i k vyšší úspěšnosti při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

 

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění kvalitnější a efektivnější výuky na Střední zdravotnické škole v Karviné prostřednictvím realizace plánovaných aktivit vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce v klíčových kompetencích. 

Mezi specifické cíle patří:

  • Zatraktivnit výuku pro žáky SZŠ Karviná;
  • Zvýšit úspěšnost a zkvalitnit přípravu absolventů k přijímacím zkouškám na vysokou školu;
  • Sladit požadavky poptávky a nabídky na regionálním trhu práce;
  • Zrekonstruovat vybrané učebny a pořídit moderní učební pomůcky/vybavení, které zkvalitní výuku na SZŠ Karviná;
  • Pořídit moderní učební pomůcky, které napomohou k lepšímu pochopení probírané látky, umožní lépe propojit teorii s praxí a zatraktivní výuku pro žáky;
  • Zpřístupnit učebny praktické výuky i žákům či pedagogickým pracovníkům se sníženou schopností pohybu či orientace.  

 

 

 

Financování projektu

Celková přiznaná dotace: 2 875 959,57 

Zdroj financování projektu: tento projekt je financován z prostředků EU

 

 

Doba realizace projektu

 31. 7. 2017 - 30.9.2018

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.