OP JAK – Šablony I – SZŠ Karviná

je spolufinancován Evropskou Unií

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000965
Realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025
Rozpočet: 1 991 902,00 Kč


Modernizace učeben

MODERNIZACE A VYBAVENÍ UČEBEN PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Operační program06 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy003/06_16_066/ITI_15_01_001
Název výzvy4. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Střední školy
Registrační číslo projektuCZ. 06.02.67/0.0/0.0/16-066/0006526

Anotace projektu

Předmětem projektu je modernizace 4 učeben praktického vyučování na Střední zdravotnické škole, Karviná, příspěvková organizace (dále také jen SZŠ Karviná) vč. drobných stavebních úprav nezbytných pro zajištění kvalitní výuky a zajištění bezbariérového přístupu na škole. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, které mimo jiné povedou i k vyšší úspěšnosti při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění kvalitnější a efektivnější výuky na Střední zdravotnické škole v Karviné prostřednictvím realizace plánovaných aktivit vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce v klíčových kompetencích. 

Mezi specifické cíle patří:

  • Zatraktivnit výuku pro žáky SZŠ Karviná;
  • Zvýšit úspěšnost a zkvalitnit přípravu absolventů k přijímacím zkouškám na vysokou školu;
  • Sladit požadavky poptávky a nabídky na regionálním trhu práce;
  • Zrekonstruovat vybrané učebny a pořídit moderní učební pomůcky/vybavení, které zkvalitní výuku na SZŠ Karviná;
  • Pořídit moderní učební pomůcky, které napomohou k lepšímu pochopení probírané látky, umožní lépe propojit teorii s praxí a zatraktivní výuku pro žáky;
  • Zpřístupnit učebny praktické výuky i žákům či pedagogickým pracovníkům se sníženou schopností pohybu či orientace.  

Financování projektu

Celková přiznaná dotace: 2 875 959,57 

Zdroj financování projektu: tento projekt je financován z prostředků EU

Doba realizace projektu

31. 7. 2017 – 30.9.2018


Komunikace s nemocnými – interaktivní výuková aplikace

Odkaz na aplikaci zde.

Projekt SIPVZ zaměřený na problematiku chybějícího software v oblasti psychologie, pedagogiky a komunikace pro výuku zdravotnických pracovníků. Aplikace vytvořená vyučujícími naší školy umožňuje interaktivní výuku pomocí moderních informačních technologií.

Základní informace o projektu

Název poskytovatele dotaceMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
KrajMoravskoslezský
Název dotačního programuProjekty SIPVZ
RozsahPůsobnost regionální
Cílová skupinažáci a studenti
OkruhC – využití ICT na středních a vyšších odborných školách
Téma1.1 – vytvoření výukového obsahu nebo výukového materiálu
Projektjednoletý
Doba realizace projektuod 01.06.2005 do 31.12.2005
Místo realizace projektuSZŠ Karviná
Organizace podílející se na ověření přenositelnosti projektu do praxeSZŠ Frýdek-Místek

Anotace projektu

Projekt řeší problematiku chybějícího výukového software v předmětu psychologie a pedagogika a předmětu psychologie a komunikace. Výuková aplikace podporovaná informačními technologiemi umožní interaktivní vyučování.

Výuková aplikace bude tematicky zaměřena na komunikaci s nemocnými a bude zpracována jako vyučovací hodiny. Důraz je kladen na začlenění inovativních metod a forem výuky, na uplatňování mezipředmětových vztahů (psychologie-ošetřování nemocných) a týmovou spolupráci vyučujících.

Výuková aplikace bude obsahovat kolekci interaktivních výukových prezentací, sbírku modelových situací, soubor žákovských pracovních listů, metodickou příručku, testy k ověřování učiva, formuláře pro mezipředmětovou komunikaci.

Výstupem bude soubor interaktivních prezentací v elektronické podobě tak, aby byly spustitelné v obecném www prohlížeči, tj. nezávisle na typu interaktivní tabule. Ostatní součásti výukové aplikace budou zpracovány v elektronické i v tištěné podobě.

O výukové aplikaci  „Komunikace s nemocnými“

Jedná se o výukový software pro předmět psychologie a pedagogika a předmět psychologie a komunikace. Výuková aplikace podporovaná informačními technologiemi umožňuje interaktivní vyučování.

Výuková aplikace je tematicky zaměřena na komunikaci s nemocnými. Důraz je kladen na začlenění inovativních metod a forem výuky, na uplatňování mezipředmětových vztahů (psychologie-ošetřování nemocných) a týmovou spolupráci vyučujících

Výuková aplikace obsahuje kolekci interaktivních výukových prezentací (formát htm), metodickou příručku (pdf), soubor žákovských pracovních listů (pdf), sbírku modelových situací (pdf), karty (pdf), testy k ověřování učiva (pdf – na vyžádání zašleme pouze na e-mail sekretariátu nebo ředitelství školy), listy pro mezipředmětovou komunikaci (xls), metodiku mezipředmětové komunikace(pdf).

Realizační tým projektu „Komunikace s nemocnými – interaktivní výuková aplikace“

Vedoucí projektuMgr. Daria Gazurová
Ředitelka školyPhDr. Marcela Hluštíková
Vedoucí učitelka praktického vyučování:Mgr. Vanda Prymusová
Vyučující psychologieMgr. Věra Bambušková,
Mgr. Daria Gazurová,
Mgr. Martina Orságová
Vyučující ošetřování nemocnýchMgr. Pavla Kovalovská
Mgr. Radomíra Sikorová
Vyučující informačních a komunikačních technologiíIng. Renata Gorylová
Vyučující českého jazyka a literaturyMgr. Martina Bojdová
HospodářkaKvěta Šupová

OP JAK ŠABLONY I
Projekt Šablony I –  reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0000965  je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků. (OP JAK Operační program Jan Amos Komenský)

ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK II

V rámci projektu OKAP II – reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 , který je realizován Moravskoslezským krajem, jsme získali personální podpory Školní kariérový poradce a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

ERASMUS +

V rámci ERASMUS+ realizujeme projekty mezinárodní spolupráce škol i dalšího vzdělávání učitelů. Cílem těchto projektů je navazovat partnerství se školami a dalšími institucemi, poznávat kulturu jiných zemí a zdokonalovat jazykové schopnosti účastníků projektu
Více informací o projektech Erasmus+ najdete na našich stránkách zde.