ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

 • Název: Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
 • Sídlo: Borovského 2315/1, Mizerov, 734 01 Karviná
 • Ičo: 00 844 985, (škola není plátcem DPH)
 • Zřizovatel:
  Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava, právní forma: kraj, IČO: 70 890 692
 • Odloučená pracoviště:
  nemáme, praktické vyučování probíhá v NsP Karviná-Ráj, NsP Havířov, KHN Karviná, Nemocnice Třinec
 • Škola sdružuje:
  Střední zdravotnická škola; IZO 110 009 789
  Školní jídelna-výdejna; IZO 110 009 797
 • Pověřenec v otázce GDPR
  Ing. Radek Fišer

VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI ORGANIZACE

 • Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
 • Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
  – poskytuje střední vzdělání,
  – poskytuje střední vzdělání s výučním listem,
  – poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  – zabezpečuje stravování žáků a studentů,
  – zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace,

STATUTÁRNÍ ORGÁN ORGANIZACE

 • Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje.
 • Ředitel jedná jménem organizace, navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace.
 • Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. 

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Jana Brych – ředitelka školy

 • Rada kraje projednala na schůzi dne 5. 6. 2023 a jmenovala s účinností od 1. 7. 2023. 
 • Pravomoci a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Mgr. et Mgr. Monika Kotyzová – Zástupce statutárního orgánu, Zástupce ŘŠ pro odborné předměty

Mgr. Aleš Homan – Zástupce ŘŠ pro všeobecné předměty

Organizační struktura školy
organizacni-struktura.doc | 124,50 KB

ROZHODNUTÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI STÁTNÍ SPRÁVY

Ředitel Střední zdravotnické školy v Karviné, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, rozhoduje
o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech:

 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku dle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu dle §18
 • přijetí ke vzdělávaní ve střední škole podle §59 a následujících, vyšší odborné škole dle §93 a následujících
 • přestupu, změně oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle §66 a 97
 • opakování ročníku podle §66 odst.7 a §97 odst.8
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání podle §123 odst.4
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy podle §31
 • uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100

Podle §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu s §53 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,se lze proti těmto rozhodnutím odvolat prostřednictvím ředitele školy k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, vyjma rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke vzdělávání, proti němuž se lze odvolat výše uvedeným způsobem do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY, KTERÝMI SE ŘEDITEL PŘI VÝKONU SVÉ FUNKCE ŘÍDÍ

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • Vyhláška č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Nařízení vlády č. 689/2004 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Zásady vztahů kraje k příspěvkových organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Žádost o poskytnutí informace

Žádost se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.

Ústní žádost

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě.
Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Písemná žádost

Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění.
Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti. Pokud
ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě, nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.
Taková žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., nepodléhá evidenci. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadateleve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu).
Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti.
O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje pověřený pracovník.
Lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách povinné osoby, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné
  žádosti
 • konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti
 • konzultace mezi dvěma nebo více organizačními útvary povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty. 

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. Pokud Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání. 

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Dále je povinen žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. 

Kontakt

Styk s veřejností, příjem žádostí o informace, vyřizování stížností zajišťuje sekretariát školy.
Tel. číslo 596 311 774.