Obor Ošetřovatel 53-41-H/01

  • Otevíráme jednu třídu, t.j. maximálně 24 žáků – 1  třída – denní studium
  • Bez jednotných přijímacích zkoušek,
  • Obor  Ošetřovatel písemné zkoušky nevykonává,

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

  • Prospěch žáka na ZŠ ze známek na vysvědčení z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
  • Účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ
  • Zdravotní způsobilost
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti musí být uvedeno na přihlášce v příslušné kolonce!
  • Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.
  • Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).
  • Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2020.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
kriteria_prijimaciho_rizeni_os.pdf | 467 KB
Informace o oboru Ošetřovatel
info_os.pdf | 261 KB
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
zadost_o_posouzenina_zdravotni_zpusobilosti_2019.pdf | 358 KB