Otevíráme jednu třídu, tj. maximálně 24 žáků – denní studium

Obor Ošetřovatel jednotnou přijímací zkoušku nevykonává.

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

  • Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na vysvědčení z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, zaokrouhleného na 2 desetinná místa,
  • Zdravotní způsobilost – je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Přihlášku doručte do školy nejpozději do 20. 2. 2024.

Dokumenty ke stažení:

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - Obor Ošetřovatel
kriteria-prijimaciho-rizeni-obor-osetrovatel_-2024-2025.docx | 47,77 KB
Přihláška ke studiu
prihlaska_2023-2024_edit.xlsx | 26,37 KB
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
hodnoceni-na-vysvedcenich_edit.xlsx | 20,38 KB