Otevíráme jednu třídu, t. j. maximálně 24 žáků – denní studium

Obor  Ošetřovatel písemné zkoušky nevykonává.

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

  • Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na vysvědčení z 2. pololetí předposledního ročníku1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, zaokrouhleného na 2 desetinná místa,
  • Účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ
  • Zdravotní způsobilost
  • Je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti (žádost najdete na našich webových stránkách školy).
  • Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2024.

Informace o oboru Ošetřovatel
info_os.pdf | 261 KB
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
zadost_o_posouzenina_zdravotni_zpusobilosti_2019.pdf | 358 KB