Ve školním roce 2023/2024 otevíráme jednu třídu, t. j. 30 žáků – denní studium.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

  • 1. termín: 12. 4. 2024
  • 2. termín: 15. 4. 2024

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

  • Výsledek písemných přijímacích zkoušek,
  • Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na vysvědčení za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, zaokrouhleného na 2 desetinná místa.
  • Účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ,
  • Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.
  • Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).
  • Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2024.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

  • 1. termín: 29. 4. 2024
  • 2. termín: 30. 4. 2024