Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 a 3 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže:

Obor 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum –  čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

Jednotná přijímací zkouška pro obory Praktická sestra a Zdravotnické lyceum se koná dne 12. 4. 2024 v prvním termínu a dne 15. 4. 2024 ve druhém termínu formou písemných testů společnosti CERMAT, a to  z českého jazyka a matematiky.

Náhradní termíny byly stanoveny na dny 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024.


Bližší podmínky přijímacího řízení:

Obor 53-41-M/03 Praktická sestra

  • bude přijato: 60 žáků 2 třídy – denní studium
  • kritéria pro přijetí a bodové hodnocení

 (zohledňujeme výsledky v soutěžích a aktivní zájem o obor)

  • je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti

(žádost najdete na našich webových stránkách školy v sekci přijímací řízení)

Termín podání přihlášek do 1. kola je nejdříve od 1. února do nejpozději 20. února 2024.

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce). Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Od 1. 9. 2022 je obor Praktická sestra zařazen do pilotního ověřování v souběhu oboru Praktická sestra a Ošetřovatel s možností získání výučného listu oboru Ošetřovatel po ukončení třetího ročníku.


Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

  • bude přijato: 30 žáků – 1 třída – denní studium
  • kritéria pro přijetí a bodové hodnocení
  • není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti

Termín podání přihlášek do 1. kola je nejdříve od 1. února do nejpozději 20. února 2024.

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).

Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.


Obor 53-1-H/01 Ošetřovatel

  • bude přijato: 24 žáků – 1  třída – denní studium
  • kritéria pro přijetí a bodové hodnocení (zohledňujeme výsledky v soutěžích a aktivní zájem o obor)
  • je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti (žádost najdete na našich webových stránkách školy v sekci přijímací řízení)

Termín podání přihlášek do 1. kola je nejdříve od 1. února do nejpozději 20. února 2024.

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).

Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Informace, kritéria a podmínky jsou vyvěšeny na webových stránkách školy v sekci přijímací řízení.