Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 a 3 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže:

Obor 53-41-M/03 Praktická sestra – čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum –  čtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel – tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

Jednotná přijímací zkouška pro obory Praktická sestra a Zdravotnické lyceum se koná dne 12. 4. 2022 v prvním termínu a dne 13. 4. 2022 ve druhém termínu formou písemných testů společnosti CERMAT, a to  z českého jazyka a matematiky.


Bližší podmínky přijímacího řízení:

Obor 53-41-M/03 Praktická sestra

 • bude přijato: 56 žáků 2  třídy – denní studium
 • kritéria pro přijetí a bodové hodnocení

 (zohledňujeme výsledky v soutěžích a aktivní zájem o obor)

 • je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti

(žádost najdete na našich webových stránkách školy v sekci přijímací řízení)

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti musí být uvedeno na přihlášce v příslušné kolonce!

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2022.

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce). Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.


Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

 • bude přijato: 27 žáků – 1 třída – denní studium
 • kritéria pro přijetí a bodové hodnocení
 • není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2022.

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).

Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.


Obor 53-1-H/01 Ošetřovatel

 • bude přijato: 24 žáků – 1  třída – denní studium
 • kritéria pro přijetí a bodové hodnocení (zohledňujeme výsledky v soutěžích a aktivní zájem o obor)
 • je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti (žádost najdete na našich webových stránkách školy v sekci přijímací řízení)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti musí být uvedeno na přihlášce v příslušné kolonce!

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2022.

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).

Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Informace, kritéria a podmínky jsou vyvěšeny na webových stránkách školy v sekci přijímací řízení.