Ve školním roce 2023/2024 otevíráme dvě třídy, t. j. maximálně 60 žáků.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny: 

 • 1. termín: 12. 4. 2024
 • 2. termín: 15. 4. 2024

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

 • Výsledek písemných přijímacích zkoušek,
 • Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na vysvědčení za 2. pololetí předposledního ročníku1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, zaokrouhleného na 2 desetinná místa.
 • Účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ,
 • Zdravotní způsobilost pro obor praktická sestra,
 • Je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti (žádost najdete na našich webových stránkách školy).
 • Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).
 • Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

 • 1. termín: 29. 4. 2024
 • 2. termín: 30. 4. 2024

Projekt pokusného ověřování propojení zdravotnických oborů

SZŠ Karviná byla zařazena do pokusného ověřování organizace, metod, forem a ukončení vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání v oborech vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, 53-41-M/03 Praktická sestra a 53-41-N/11. Diplomovaná všeobecná sestra ze skupiny oborů vzdělání 53 –Zdravotnictví. Projekt byl vyhlášen MŠMT č.j. MSMT-32092/2021-2 s platností od 1.září 2022.

Výhody projektu:

možnost vykonat po 3. ročníku zkoušky ošetřovatele (výuční list), možnost nastoupit po maturitě do 2. Ročníku VOŠ ( i v případě neúspěchu při společné části MZk) bez přijímacích zkoušek, zapojení všech škol v kraji, sjednocení a úprava vzdělávacích programů škol.

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne 1. 3. 2024.

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
rf-39-01-zadost-o-posouzeni-zdravotni-zpusobilosti.docx | 33 KB
Charakteristika oboru a uplatnění absolventů
info_prakticka-sestra.pdf | 261 KB
Žádost o přijetí do vyššího ročníku
rf-09-zadost_o_prijeti_do_vys_roc.pdf | 604 KB