Ve školním roce 2024/2025 otevíráme dvě třídy, tj. maximálně 60 žáků.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín: 12. 4. 2024

2. termín: 15. 4. 2024

a v náhradním termínu je stanovena na dny:

1. termín: 29. 4. 2024

2. termín: 30. 4. 2024

Pro přijetí ke studiu bude rozhodovat:

  • Výsledek písemných přijímacích zkoušek
  • Uchazeč získá body za prospěch, stanovené z aritmetického průměru vypočítaného ze známek na vysvědčení za 1 a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, zaokrouhleného na 2 desetinná místa.
  • Účast v soutěžích a jiných aktivitách (souvisejících s našimi obory) na ZŠ,
  • Zdravotní způsobilost pro obor praktická sestra-je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti (žádost najdete na našich webových stránkách školy).
  • Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).
  • Zkouška z českého jazyka může být nahrazena rozhovorem viz. Kritéria pro přijetí.

Projekt pokusného ověřování propojení zdravotnických oborů

SZŠ Karviná byla zařazena do pokusného ověřování organizace, metod, forem a ukončení vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání v oborech vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, 53-41-M/03 Praktická sestra a 53-41-N/11. Diplomovaná všeobecná sestra ze skupiny oborů vzdělání 53 –Zdravotnictví. Projekt byl vyhlášen MŠMT č.j. MSMT-32092/2021-2 s platností od 1.září 2022.

Výhody projektu:

Možnost vykonat po 3. ročníku zkoušky ošetřovatele (výuční list), možnost nastoupit po maturitě do 2. Ročníku VOŠ ( i v případě neúspěchu při společné části MZk) bez přijímacích zkoušek, zapojení všech škol v kraji, sjednocení a úprava vzdělávacích programů škol.

Přihlášku doručte do školy nejpozději do 20. 2. 2024.

Dokumenty ke stažení:

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - obor Praktická sestra
kriteria-prijimaciho-rizeni-obor-prakticka-sestra-_2024-2025.docx | 52,94 KB
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
hodnoceni-na-vysvedcenich_edit.xlsx | 20,38 KB
Přihláška ke studiu
prihlaska_2023-2024_edit.xlsx | 26,37 KB
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou
zadost-pro-uchazece-s-docasnou-ochranou_edit.xlsx | 20,10 KB
Leták - brožura
letak_brozura.pdf | 7,48 MB