Seznamy přijatých i nepřijatých žáků:


Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodne o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tedy do 2. 6. 2021 (lhůta je zachována, je-li zápisový lístek posledního dne lhůty svěřen držiteli poštovní licence).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou.

Uchazeč může vzít zpět již uplatněný zápisový lístek pokud:

  • chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání,
  • uchazeč byl přijat v prvním kole přijímacího řízení po konání jednotných testů v náhradním termínu.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude nepřijatým zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů předáno na sekretariátu školy SZŠ Karviná. Po tomto termínu bude rozhodnutí zasláno poštou.

Uchazeči, kteří nejsou přijati ke studiu, mohou podat odvolání ve dvojím vyhotovení do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek a uvolní se kapacita v některém z výše uvedených oborů, na základě odvolání bude ředitel školy postupovat dle autoremedury (§ 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění), kterou změní své vlastní rozhodnutí. O tom, kteří uchazeči budou takto přijati, rozhoduje pořadí ve  výsledkové listině.

Soubory ke stažení: