Studium

Čtyřleté denní studium pro absolventy 9. tříd základních škol a starší. Připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Rozpis předmětů je dán učebním plánem a vychází z rámcových vzdělávacích plánů pro daný obor.

Další studium a uplatnění

Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách (ošetřovatelství, psychiatrie, dětská sestra, porodní asistentka, rehabilitační pracovník apod.) nebo na vysokých školách. Absolvent oboru Zdravotnický asistent může po maturitě pracovat na nemocničních odděleních, v ambulancích, u praktických lékařů, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Projekt pokusného ověřování propojení zdravotnických oborů

SZŠ Karviná byla zařazena do pokusného ověřování organizace, metod, forem a ukončení vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání v oborech vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, 53-41-M/03 Praktická sestra a 53-41-N/11. Diplomovaná všeobecná sestra ze skupiny oborů vzdělání 53 –Zdravotnictví. Projekt byl vyhlášen MŠMT č.j. MSMT-32092/2021-2 s platností od 1.září 2022.

Výhody projektu:

možnost vykonat po 3. ročníku zkoušky ošetřovatele (výuční list), možnost nastoupit po maturitě do 2. Ročníku VOŠ ( i v případě neúspěchu při společné části MZk) bez přijímacích zkoušek, zapojení všech škol v kraji, sjednocení a úprava vzdělávacích programů škol.

Kompetence dle zákona 96/2004 v platném znění

Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se praktická sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

Soubory ke stažení

Kompetence - Obor Praktická sestra - od roku 2017

Konkrétní činnosti, které může absolvent vykonávat dle vyhlášky 55/2011 v platném znění.

kompetence_prakt_sestra_od_2017.pdf | 64,59 KB